Regulamin

 1. I. Postanowienia Ogólne
  1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest określenie zasad i warunków uczestnictwa w Klubie LekSeek, zwanym dalej „Klubem”, w tym w szczególności praw i obowiązków członków Klubu.
  2. 2. Organizatorem Klubu jest Firma Agencyjno-Wydawnicza LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504649, nr NIP 951-23-79-214, nr REGON 147177262, kapitał zakładowy 137.500,00 złotych, adres e-mail: klub@lekseek.com, zwana dalej „Organizatorem” lub „LekSeek”.
  3. 3. LekSeek jest wydawnictwem medycznym oferującym klientom publikacje o tematyce medycznej i dotyczącej ochrony zdrowia w formie książek i innych publikacji, w tym ich prenumeraty, a także aktywnie uczestniczącym w naukowych imprezach środowiskowych oraz prowadzącym tematyczne serwisy internetowe.
  4. 4. Klub jest organizowany w celu ustalenia zasad promocyjnej sprzedaży towarów lub usług dla stałych klientów, którzy uzyskali prawa członka Klubu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  5. 5. Celem Klubu może być także przekazanie członkom Klubu promocyjnych towarów i usług przygotowanych przez Partnerów Klubu LekSeek (Program Partnerski).
 2. II. Członkowie Klubu
  1. 1. Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
  2. 2. W ramach Klubu działa Klub Pacjenta oraz Klub Lekarza.
  3. 3. Klub Pacjenta zrzesza osoby fizyczne, które nie wykonują zawodu lekarza, zwane dalej „Pacjentami”.
  4. 4. Klub Lekarza zrzesza:
   1. a) osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu lekarza, 
   2. b) osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu lekarza weterynarii,
   3. c) osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi wykonywanie zawodu farmaceuty,
   4. d) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w zakresie praktyki lekarskiej lub prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej, zwane dalej „Lekarzami”.
  5. 5. Jeżeli inaczej nie wynika z treści Regulaminu, postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klubu Pacjenta, jak i Klubu Lekarza.
 3. III. Przystąpienie do Klubu Lekarza
  1. 1. Do Klubu Lekarza może przystąpić każdy podmiot, o którym mowa w pkt. II ust. 4, który spełni łącznie następujące warunki:
   1. a) zamówi prenumeratę na czas nieokreślony wydawnictw LekSeek określonych w punkcie VII, 
   2. b) prawidłowo wypełni formularz zgłoszenia uczestnictwa w Klubie dostępny na stronie www.lekstkon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl i www.kompendium.com.pl oraz w programie LEKsykon - CD-ROM Baza Leków lub w formie drukowanej,
   3. c) w przypadku osób fizycznych przystępujących do Klubu – wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z uczestnictwem w Klubie, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
  2. 2. Prawidłowo wypełniony formularz obejmuje:
   1. a) podanie danych osobowych członka Klubu:
    1. 1. w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, wykonywany zawód, tytuł zawodowy, numer prawa do wykonywania zawodu, specjalizacja (jeśli dotyczy),;
    2. 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalności gospodarczej: nazwa firmy, siedziba firmy, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, osoba upoważniona do kontaktów (wyłącznie lekarz, lekarz weterynarii lub farmaceuta), rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej, specjalizacje firmy,
   2. b) zaznaczenie sposobu dokonania zamówienia prenumeraty, w szczególności przez stronę internetową, telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, listownie,
   3. c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do Klubu Lekarza,
   4. d) w przypadku osób fizycznych – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
 4. IV. Przystąpienie do Klubu Pacjenta
  1. 1. Do Klubu Pacjenta może przystąpić każdy podmiot, o którym mowa w pkt. II ust. 3, który spełni łącznie następujące warunki:
   1. a) zamówi prenumeratę na czas nieokreślony wydawnictw LekSeek określonych w punkcie VIII,
   2. b) prawidłowo wypełni formularz zgłoszenia uczestnictwa w Klubie dostępny na stronie www.lekseek.com, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl i www.kompendium.com.pl oraz w programie LEKsykon - CD-ROM Baza Leków, w programie LEKsykon – Encyklopedia Leków na CD-ROM lub w formie drukowanej,
   3. c) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z uczestnictwem w Klubie, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
  2. 2. Prawidłowo wypełniony formularz obejmuje:
   1. a) podanie danych osobowych członka Klubu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, 
   2. b) zaznaczenie sposobu dokonania zamówienia prenumeraty, w szczególności przez stronę internetową, telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, listownie,
   3. c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do Klubu Pacjenta,
   4. d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w brzmieniu określonym przez Organizatora.
 5. V. Przystąpienie do Klubu - Postanowienia Wspólne dla Klubu Lekarza i Klubu Pacjenta
  1. 1. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego każdy podmiot ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Klubu. Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej www.leksykon.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. 2. Formularze zgłoszeniowe nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione nie podlegają rejestracji.
  3. 3. Członek Klubu oświadcza, iż podane przez niego dane na formularzu zgłoszeniowym są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą. Członek Klubu powinien uaktualniać dane w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
  4. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych Członkom Klubu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Członka Klubu w tym zakresie. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne wiadomości dotyczące Organizatora lub Programów Partnerskich.
  5. 5. Podmiot, który wypełnił formularz zgłoszeniowy do Klubu, ale nie zamówił prenumeraty lub nie opłacił w terminie zamówionej prenumeraty, nie staje się Członkiem Klubu. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji z zamówienia na próbę.
 6. VI. Uprawnienia Członków Klubu
  1. 1. Członkowie Klubu będą otrzymywać w cyklicznej formie biuletyn informacyjny zawierający informacje o ofertach promocyjnych Organizatora i uczestników Programu Partnerskiego.
  2. 2. Wyłącznie Członkowie Klubu będą uprawnieni do brania udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez Organizatora Klubu.
  3. 3. Po dokonaniu rejestracji przez danego Członka Klubu, Organizator automatycznie nadaje osobisty login i hasło takiemu Członkowi Klubu.
  4. 4. Członkowie Klubu Lekarza w okresie uczestnictwa w Klubie będą mieć po zalogowaniu dostęp do następujących serwisów w części adresowanej do lekarzy: www.leksykon.com, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.kompendium.com.pl.
  5. 5. Członkowie Klubu Pacjenta w okresie uczestnictwa w Klubie będą mieć po zalogowaniu dostęp do następujących serwisów w części adresowanej do pacjentów: www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl,
  6. 6. Członkowie Klubu mogą też korzystać z ogólnie dostępnych serwisów Organizatora www.zdrowastrona.pl oraz www.receptariusz.pl
  7. 7. Jakiekolwiek loginy i hasła używane przez Członka Klubu w związku z Uczestnictwem w Klubie, powinny być chronione przed dostępem osób nie upoważnionych. Członek Klubu nie ma prawa przekazywać swojego osobistego loginu i hasła osobom trzecim. Jakiekolwiek użycie loginu i hasła Członka Klubu przez osobę nieuprawnioną – znane Członkowi Klubu powinno być bezzwłocznie zgłaszane Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora.
  8. 8. Organizator może przyznawać Członkom Klubu Karty Klubu LekSeek.
  9. 9. Karta Klubu LekSeek jest własnością Organizatora.
  10. 10. Karta Klubu LekSeek upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert i usług przeznaczonych dla Członków Klubu.
 7. VII. Publikacje dostępne w Prenumeracie w Klubie Lekarza
  1. 1. Prawo do przystąpienia do Klubu Lekarza ma Lekarz, który zamówił prenumeratę na czas nieokreślony:
   1) pakietu podstawowego publikacji LEKsykon, składającej się z: 1) Leksykon Vademecum Leków (2 wydania rocznie), 2) Receptariusz (2 wydania rocznie) oraz 3) CD-ROM wersja 12 miesięczna - w aktualnej cenie; lub 
   2) pakietu specjalistycznego publikacji LEKsykon, składającej się z: 1) wydania specjalistycznego - LEKsykon - Vademecum (np. Okulisty, Kardiologa) (1 wydanie rocznie), 2) Receptariusz (2 wydania rocznie) oraz 3) CD-ROM wersja 12 miesięczna - w aktualnej cenie.
  2. 2. Dostępne są następujące wydania specjalistyczne LEKsykon:
   1. a) LEKsykon – Vademecum Alergologa;
   2. b) LEKsykon – Vademecum Dermatologa;
   3. c) LEKsykon – Vademecum Ginekologa;
   4. d) LEKsykon – Vademecum Kardiologa;
   5. e) LEKsykon – Vademecum Neurologa i Psychiatry; 
   6. f) LEKsykon – Vademecum Okulisty;
   7. g) LEKsykon – Vademecum Onkologa;
   8. h) LEKsykon – Vademecum Pediatry.
  3. 3. Organizator ma prawo zmieniać zakres publikacji, których prenumerata będzie uprawniała do przystąpienia do Klubu Lekarza, w szczególności wycofać poszczególne publikacje lub dodać nowe. Na stronach internetowych www.lekseek.combędzie dostępna aktualna lista publikacji, których prenumerata będzie uprawniała do przystąpienia do Klubu Lekarza.
 8. VIII. Publikacje dostępne w Prenumeracie w Klubie Pacjenta
  1. 1. Prawo do przystąpienia do Klubu Pacjenta ma Pacjent, który zamówił prenumeratę na czas nieokreślony:
   1. a) LEKsykon – Encyklopedia Leków wraz z wersją Encyklopedii Leków na CD-ROM; lub
   2. b) LEKsykon – Receptariusz wraz z Encyklopedią Leków na CD-ROM wersja 12-miesięczna.
  2. 2. Organizator ma prawo zmieniać zakres publikacji, których prenumerata będzie uprawniała do przystąpienia do Klubu Pacjenta, w szczególności wycofać poszczególne publikacje lub dodać nowe. Na stronach internetowych www.leksykon.com.pl będzie dostępna aktualna lista publikacji, których prenumerata będzie uprawniała do przystąpienia do Klubu Pacjenta.
 9. IX. Warunki Prenumeraty na czas nieokreślony
  1. 1. Zamówienia publikacji składane są za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl lub formularza dostępnego na płycie CD-ROM z jedną z publikacji LEKsykon.
  2. 2. Prawidłowo wypełniony formularz można przesłać:
   1. a) elektronicznie za pomocą stron www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl
   2. b) pocztą elektroniczną na adres: klub@lekseek.com
   3. c) faksem pod numerem: 48 22 350-00-06 
   4. d) listownie na adres: Firma Agencyjno-Wydawnicza LekSeek Polska Sp. z o.o.Sp.k. ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa.
  3. 3. Zamówienia można również składać pod numerem telefonu 48 22 350-00-06.
  4. 4. Wszystkie publikacje sprzedawane są w systemie prenumeraty na czas nieokreślony, co oznacza, że zamawiający daną publikacje zamawia jej wszystkie wydania, tj. wszystkie wydania danego tytułu w ramach zamówionego pakietu, począwszy od wydania bieżącego, dostępnego w chwili składania zamówienia.
  5. 5. Aktualne pakiety prezentowane są na stronie www.leksykon.com.pl
  6. 6. Aktualny cennik prenumeraty jest podawany na stronie internetowej www.leksykon.com.pl
  7. 7. W przypadku zamówień telefonicznych publikacje mogą być zamawiane na próbę na okres nie przekraczający 10 dni kalendarzowych. W przypadku zamówienia na próbę, po okresie próby zamawiający powinien albo zapłacić za publikację albo ją odesłać na swój koszt do wydawnictwa. Nieodesłanie publikacji oznacza przystąpienie do prenumeraty oraz powoduje obowiązek opłacenia prenumeraty.
  8. 8. Publikacje w prenumeracie opłacane są na rok z góry. Prenumeratę należy opłacić na aktualne konto Organizatora podane na formularzu lub na stronie www.leksykon.com.pl, a w przypadku zamówień telefonicznych – podane w czasie przyjmowania zamówienia.
  9. 9. Faktury VAT wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpływu na konto wpłaty określonej w pkt. 8.
  10. 10. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy (zamawiającego) widniejących na fakturze, zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres: Firma Agencyjno-Wydawnicza LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa.
  11. 11. Prenumerata staje się aktywna w momencie dokonania wpłaty, do tego czasu zamówiona publikacja nie będzie wysłana (z wyłączeniem zamówień na próbę). Zamówione publikacje, których nakład się wyczerpał, będą wysyłane niezwłocznie po wydaniu kolejnego nakładu.
  12. 12. Przybliżone terminy wydań poszczególnych publikacji określa harmonogram wydawniczy, w przypadku nie wydania w danym roku zamówionej publikacji, zamawiający otrzyma daną publikację w pierwszej kolejności niezwłocznie po jej wydaniu.
  13. 13. Publikacje wysyłane są pocztą, przesyłką zwykłą bez potwierdzenia odbioru.
  14. 14. W przypadku otrzymania wadliwego egzemplarza publikacji zamawiający zwraca dotknięty wadą egzemplarz na adres: Firma Agencyjno-Wydawnicza LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa. wraz z żądaniem jego wymiany, zaś LekSeek niezwłocznie wysyła w jego miejsce egzemplarz bez wad na swój koszt.
  15. 15. Prenumeratę na czas nieokreślony można wypowiedzieć pisemnie, najpóźniej do 10 grudnia poprzedzającego kolejny rok prenumeraty.
 10. X. Pozostałe Warunki Uczestnictwa w Klubie
  1. 1. Organizator informuje, że serwisy Organizatora, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www. kompendium.com.pl, zawierają chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały zamieszczane przez Organizatora, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, szablony, grafikę.
  2. 2. Korzystanie z dostępu do serwisów udostępnianych Członkom Klubu na podstawie niniejszego Regulaminu nie oznacza nabycia przez Członka Klubu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów zawartych i zamieszczanych przez Organizatora w serwisach udostępnianych Członkom Klubu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl,  www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl. Członek Klubu może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
  3. 3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stały i nieprzerwany dostęp i możliwość korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu Członkom Klubu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl.
  4. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania zapewniania dostępu i możliwości korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu Członkom Klubu, w szczególnościwww.leksykon.com.pl, ww w.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją poszczególnego serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystanie z danego serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej danego serwisu przed rozpoczęciem prac.
  5. 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, Organizator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zapewniania dostępu i możliwości korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu Członkom Klubu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, bez wcześniejszego powiadomienia, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  6. 6. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Organizatora przez Członków Klubu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
   1. a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   2. b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. XI. Wymagania Techniczne, Zagrożenia Związane Korzystaniem z Sieci Internet
  1. 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu Członkom Klubu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl obejmują:
   1. a) komputer osobisty lub inny kompatybilny;
   2. b) dostęp do sieci Internet;
   3. c) konto e-mail;
   4. d) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka.
  2. 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z zawartości i narzędzi przedmiotowego serwisu.
  3. 3. Korzystanie przez Członka Klubu z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl,  www.receptariusz.pl,www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, nie wiąże się dla Członka Klubu ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.
 12. XII. Odpowiedzialność Organizatora
  1. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   1. a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Członka Klubu z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
   2. b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Członka Klubu nieprawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym;
   3. c) utratę przez Członka Klubu danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora (działanie osób trzecich);
   4. d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości w zapewnianiu dostępu i możliwości korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, będące następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich);
   5. e) funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Członkowie Klubu rejestrują się i uczestniczą w Klubie, jak również za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z Członkami Klubu; 
   6. f) przerwy w zapewnianiu dostępu i możliwości korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl, www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl, wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych pozostających poza jego wpływem;
   7. g) niemożność dostępu lub brak możliwości korzystania z zawartości serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, w szczególności www.leksykon.com.pl, www.pamietajozdrowiu.pl, www.usp.pylenia.pl, www.receptariusz.pl,www.zdrowastrona.pl, www.kompendium.com.pl z powodu utraty danych Członka Klubu spowodowanej awarią lub wadliwym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego;
   8. h) szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Członka Klubu;
   9. i) szkody i straty poniesione przez Członka Klubu będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.
 13. XIII. Utrata Członkostwa
  1. 1. W przypadku dokonania wypowiedzenia prenumeraty, z chwilą upływu okresu obowiązywania prenumeraty, Członek Klubu automatycznie traci członkostwo w Klubie.
  2. 2. Organizator może wypowiedzieć członkostwo w Klubie lub dostęp do części lub wszystkich usług Klubu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Członek Klubu naruszy którykolwiek z niniejszych postanowień Regulaminu, ogólne warunki korzystania z serwisu, lub złoży nieprawdziwe oświadczenie lub też w inny sposób postępować będzie niewłaściwie.
  3. 3. Organizator może wypowiedzieć członkostwo także w przypadku jeśli program Klubu nie będzie kontynuowany przez Organizatora lub też może Klub zastąpić innym programem, po wyrażeniu przez Członka Klubu zgody na przystąpienie do nowego programu.
 14. XIV. Rezygnacja z Członkostwa
  1. 1. Członek Klubu może w dowolnym czasie wypowiedzieć członkostwo w Klubie, dokonując zmian na stronie www.leksykon.com.pl w zakładce „Klub LekSeek”, lub wysyłając stosowną korespondencję.
  2. 2. Wypowiedzenie członkostwa w Klubie nie oznacza wypowiedzenia prenumeraty.
  3. 3. Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą otrzymania przez Organizatora wypowiedzenia członkostwa w Klubie.
 15. XV. Przetwarzanie Danych Osobowych
  1. 1. Dane osobowe Członków Klubu – osób fizycznych, w zakresie podanym na formularzu zgłoszeniowym, przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Klubie, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
  2. 2. Członek Klubu oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  3. 3. Informacje o udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz o podmiocie, któremu Organizator powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania dostępne są u Organizatora. Zapytania w tym zakresie należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres klub@lekseek.com, lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 16. XVI. Reklamacje
  1. 1. Członek Klubu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących uczestnictwa w Klubie. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku dostępu do serwisów internetowych.
  2. 2. Reklamację rozpatruje Organizator.
  3. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
   1. a) przedmiot reklamacji;
   2. b) okoliczności uzasadniające reklamację;
   3. c) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Organizatora dotycząca reklamacji.
  4. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. 5. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres klub@lekseek.com, lub listownie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „reklamacja”.
  6. 6. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę prawa do reklamacji.
  7. 7. Organizator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Członka Klubu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.
  8. 8. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 17. XVII. Postanowienia Końcowe
  1. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2009 r.
  2. 2. Członek Klubu związany jest niniejszym Regulaminem od dnia złożenia oświadczenia o jego akceptacji.
  3. 3. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.
  4. 4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, w szczególności poprzez ogłoszenie na stronach serwisu www.leksykon.com.pl.
  5. 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądu powszechne.
  6. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).